torstai 8. heinäkuuta 2021

Liikennepuiston toiminnasta ja päivitettyjä kuulumisia

Kajaanin liikennepuiston toiminta on ollut tänä kesänä hyvin vilkasta, ja puistossa onkin käynyt jo tähän mennessä reilun kuukauden aikana useita satoja asiakkaita. Liikennepuiston käytön vilkkauteen vaikuttaa varmasti osaltaan niin poikkeuksellisen lämmin ja aurinkoinen sää, pitkä koronarajoitusten puitteissa vietetty talvi kuin myös se, että liikennepuisto on maksuttomana palveluna kaikkien lasten ja lapsiperheiden saavutettavissa ja käytettävissä.

Liikennepuiston ideanahan on leikin lomassa opettaa lapsille perusliikennesääntöjä, -käyttäytymistä ja toisten huomioimista. Tämä tapahtuu polkuautoilla ja potkumopoilla, joilla lapset kurvailevat puiston ajoradalla työntekijöiden ja ohjaajien ohjeistamana, neuvomana ja valvomana. Vaikka tässä toiminnassa onkin taustalla tärkeä liikennekasvatus ja toisten huomioon ottaminen, kaikki tapahtuu ilon ja leikin kautta, lasten näkökulma huomioiden, turvallisessa ja viihtyisässä ympäristössä ja ilmapiirissä. Huomioimme lapset myös yksilöinä, joista toiset tarvitsevat enemmän ohjaamista ja tukea kuin toiset. Liikennepuistoon ovat kaikki lapset huoltajineen tervetulleita!  

Koronarajoituksia ja -ohjeistuksia alettiin purkaa ja lieventää asteittain kesän kynnyksellä, niin myös meillä Kajaanissa. Kainuun sote ja valtakunnallisella tasolla THL kehottivat kuitenkin edelleen noudattamaan varovaisuutta ja yleisiä koronasuosituksia julkisissa tiloissa, kokoontumisissa ja yleensäkin kodin/lähipiirin ulkopuolella tapahtuvissa lähikontakteissa. Nämä ohjeistukset ja suositukset ovat käytössä myös Kajaanin liikennepuistossa. Juhannusviikolla Kajaanin koronatilanne muuttui yllättäen huolestuttavampaan ja huonompaan suuntaan, kun kaupungissa alkoi ilmaantua lisääntyvässä määrin uusia koronatartuntoja. Tämän myötä Kainuun soten koronakoordinaatiotyöryhmä kiristi koronaan liittyviä määräyksiä ja ohjeistuksia Kajaaniin ja koko Kainuun alueeseen liittyen:

Ke­sä­ta­pah­tu­mis­sa, kon­ser­teis­sa ja vas­taa­vis­sa ti­lai­suuk­sis­sa jär­jes­tä­jien on huo­leh­dit­ta­va tur­val­li­suu­des­ta ja var­mis­tet­ta­va, et­tä lä­hi­kon­tak­te­ja voi­daan vält­tää ja ylei­söl­lä on mah­dol­li­suus kä­si­hy­gie­niaan se­kä teh­dä mui­ta tar­tun­to­ja eh­käi­se­viä toi­mia.

”Tar­tun­to­jen vä­hen­tä­mi­ses­sä kon­tak­tien ra­joit­ta­mi­nen on avain­te­ki­jä. Suu­rem­mis­sa­kin jou­kois­sa on hy­vä py­sy­tel­lä omas­sa po­ru­kas­sa, jot­ta al­tis­tu­mis­mah­dol­li­suuk­sia oli­si vä­hem­män. Ta­pah­tu­ma­jär­jes­te­lyis­sä näi­hin tu­lee kiin­nit­tää eri­tyis­tä huo­mio­ta, esi­mer­kik­si tar­joa­mal­la mah­dol­li­suuk­sia riit­tä­vän väl­jään osal­lis­tu­mi­seen ja ylei­söä oh­jeis­ta­mal­la”, ke­hot­taa vs. pan­de­mia­pääl­lik­kö Tuo­mo Ero­la.


Tämän myötä myös Kajaanin liikennepuistossa on jouduttu kiinnittämään entistä tarkemmin huomiota näiden määräysten ja ohjeistusten noudattamiseen ja niiden toteutumiseen niin liikennepuiston työntekijöiden kuin myös asiakkaidenkin kohdalla. Muutamille liikennepuiston asiakkaille nämä yllättäen kiristyneet terveysturvallisuusmääräykset ja -ohjeistukset - ja niiden myötä myös liikennepuiston käytännöt - ovat tulleet yllätyksenä, ja he ovat pahoittaneet mielensä liian tiukoiksi kokemistaan liikennepuiston asiakasturvallisuuden takaamiseksi tehdyistä käytännön järjestelyistä. Me Kajaanin Spartak ry:llä pahoittelemme näistä epäselvistä tilanteista asiakkaille aiheutunutta mielipahaa. Teemme jatkossa parhaamme selkeässä ja asiallisessa tiedottamisessa ja työntekijöidemme sekä asiakkaidemme ohjeistamisessa, että vastaavanlaisia ikäviä tilanteita ei jatkossa pääse syntymään. Asiakkaiden terveysturvallisuus ja viihtyvyys liikennepuistossa ovat meille erittäin tärkeitä asioita, ja panostamme jatkossakin molempiin parhaan kykymme ja resurssiemme mukaan, toimintaamme koko ajan kehittäen.

Liikennepuistossa on kioskin terassilla palautelomakkeita ja palautelaatikko, jossa asiakkaat voivat nimettömästikin jättää palautetta käynnistään puistossa. Tähän mennessä palautteita tämän kesän toimintamme osalta onkin tullut jo toista sataa, kiitos niistä! Toivomme palautteita myös jatkossa puistossa kävijöiltä, niin myönteisiä kuin mahdollisesti kielteisiäkin. Palautteet käydään säännöllisesti läpi, ja niiden mukaan myös tarvittaessa korjaamme esiin tulleita mahdollisia meiltä huomaamatta jääneitä epäkohtia, ja myös kehitämme puiston toimintaa asiakasystävällisemmäksi. Siksi asiakkaiden suoraan meille antama palaute on erittäin tärkeää! 

Meneillään olevista poikkeusjärjestelyistä huolimatta käytännössä kaikki palautelomakkeiden kautta saamamme asiakaspalaute Kajaanin liikennepuiston toiminnasta, järjestelyistä ja henkilökunnan palvelusta on myönteistä. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että sivuutamme ja jätämme huomioimatta mahdollisesti saamamme kritiikinkin. Suhtaudumme kaikkeen saamaamme palautteeseen asianmukaisesti. Mutta olemme vilpittömän iloisia muun muassa tällaisista alla olevista kymmenistä ja taas kymmenistä myönteisistä palautteista, joita saamme joka viikko liikennepuiston asiakkailta! Tämä koronan myötä jo toinen poikkeuksellinen kesä vaatii meiltä kaikilta varmasti tavallista enemmän joustavuutta ja ymmärrystä toinen toisiamme kohtaan, jotta voimme - vaikka rajoitetustikin - elää mahdollisimman normaalisti ja nauttia tästäkin kesästä ja sen suomista aktiviteeteista. Tervetuloa Kajaanin liikennepuistoon!

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kädentaidot -ryhmä ja Räppipaja

Spartakilla on alkanut viime viikolla uusi Kädentaidot -ryhmä. Maanantaista keskiviikkoon kello 15 - 18 kokoontuvassa ryhmässä tehdään erila...